انجام آزمایش CBC:
با کمک این تست و دستگاه سل کانتر ابتدا خون در دستگاه بررسی میشود و به صوررت اتوماتیک تعداد سلول های خونی شمارش میشود و سپس برای تائید قطعی و کاهش خط دوباره خون مورد نظر توسط پزشک آزمایشگاه رنگ آمیزی مخصوص و زیر میکروسکوپ بررسی میشود تا بتواند قطعی ترین و دقیق ترین تشخیص را برای پزشک معالج به عمل آورد تمامی این موارد در کمتر از نیم ساعت جواب قطعی را در پی خواهد داشت که جواب را به صورت مکتوب به شما خواهد داد.