تست های هورمونی

تست های هورمونی در مواردی که نیاز به اندازه گیری سطح هورمون ها جهت بررسی علل های مختلف بیماری های پوست و مو، بیماریهای جنسی و غدد ریز بدن می باشد به صورت روتین و دقیق در این مرکز انجام میگیرد.