ست های کامل ارتوپدی و عمومی

ست های کامل ارتوپدی و عمومی با کمک این ست های جراحی این امکان برای مجموعه فراهم شده است که بتواند تمامی جراحی های تخصصی مربوط به ستون مهره، جراحی های ارتوپدی، شکستگی ها، جراحی های خاص بافت نرم، جراحی های تخصصی چشم و پیوند پوست و … با دقت و اطمینان کامل انجام پذیرد.