انگل شناسی

انگل شناسی: در این مرکز در مواردی که بیمار مشکوک به بیماری های انگلی خاص باشد تست مدفوع و کارهای تشخیصی لازم جهت تشخیص نوع انگل انجام میپذیرد.