کشت قارچ

کشت قارچ: در مواردی که بیمار تحت نمونه برداری قرار گرفت و تشخیص قطعی بر بیماری قارچی نتوان گذاشت پزشک با این روش می تواند وجود یا عدم وجود بیماری قارچ را تائید یا رد نماید.