پنسپ های بایونبی

پنست بایوبسی با کمک این تجهیزات می توان در موارد خاص که نیاز به نمونه برداری از پوست، ارگان های داخلی و… می باشد با حداقل خونریزی اقدام به نمونه برداری نمود