ترمومتر های لیزری

ترمومتر های لیزری با کمک این دستگاه بدون ایجاد کوچکترین استرس دمای بدن بیمار به صورت دقیق نمایش داده خواهد شد.