اکوکاردیوگرافی

اکوکاردیوگرافی با این دستگاه کل قلب، دریچه ها ،دهلیز ها و بطن ها به صورت دقیق ررسی خواهد شد و در به صورت ناکار آمدی نقص در هر قسمت قلب به صورت واضح نمایان خواهد شد. (اکو کاردیوگرافی می تواند برای بررسی بیماریهای مادر زادیو اکتسابی قلب نظیر اختلالات دریچه ای و مشکلات دهلیزی و بطنی و بزرگ شدگی قلب و… کمک کننده باشد.)