رادیوگرافی با ماده حاجب

رادیوگرافی با ماده حاجب در مواردخاص من جمله جسم های خارجی با خوراندن ماده خاص و تصویر برداری در مواردی من جمله انسداد و غیره کمک به تشخیص دقیق و سریع خواهد کرد. در ضمن کاربرد این روش علاوه بر جاهای دیگر بدن در سیستم گوارش در مثانه نیز انجام میپذیرد.