کالرداپلر

با این دستگاه تصاویر حاصله رنگی از نقاط مورد نظر پزشک به صورت واضح نمایان خواهد شد که در تشخیص توده های بوجود امده در بدن (سرطانی و …) که نمایانگر میزان خونرسانی و فعالیت آن قسمت خواهد بود. در واقع با این دستگاه به تشخیص پزشک در نوع توده و حتی برداشت آن در جراحی کمک بسیار زیادی میشود