آزمایشگاه

آزمایشگاه، این بخش یکی دیگر از مهم ترین بخش های بیمارستان میباشد، زیرا به بخش های اصلی بیمارستان یعنی بخش داخلی و جراحی در تشخیص های دقیق تر کمک میکند. در این بخش با توجه به تجهیزات به روزی که دارد روزانه آزمایش هایی چون cbc، آزمایش های بیوشیمیایی،آزمایش های تشخیص قارچ ،کشت قارچ و غیره انجام میپذیرد.