بخش بستری

بخش بستری مرکز مجهز به اتاق های نگهداری از بیماری های مختلف بوده و هر بیمار در بخش خاص مربوط به خودش بستری شده و انجام کار های درمانی به صورت دقیق و شبانه روزی توسط دکتر بستری انجام شده و به صورت روزانه وضعیت بیمار به دکتر معالج گزارش شده تا بهترین پاسخ به درمان را دریافت نماید در ضمن برای تمامی صاحبان بیمار به درخواستشان به صورت روتین امکان ملاقات های حضوری،پاسخ گویی های تلفنی از وضعیت بیمار و ارسال فیلم از از وضعیت بیمار مهیا میباشد.