بخش داخلی

بخش داخلی بخش داخلی به ارزیابی کلیه وضعیت عمومی حیوان میپردازد و معاینات عمومی لازمه پیش از انجام جراحی، واکسیناسیون و درمان های ضد انگلی رایج انجام میپذیرد. همچنین با انجام معاینات تخصصی دستگاه های مختلف بدن قلب و عروق، دستگاه تنفس،دستگاه تناسلی و تولید مثل ،دستگاه گوارش، بیماریهای پوست،بیماریهای عصبی،غدد و متابولیسم و بیماریهای عفونی می پردازد. همچنین ارزیابی و آماده سازی برای جراحی های خاص و پیچیده توسط بخش داخلی انجام میپذیرد.