رادیولوژی

رادیولوژی ، یکی دیگر از بخش های بیمارستان که به تشخیص های دقیق تر کمک می نماید، بخش رادیولوژی است. این بخش با توجه به تجهیزات به روز خود با گرفتن گراف های صحیح توسط پزشکان متخصص و انجام سونوگرافی، به بخش های اصلی بیمارستان در تشخیص های دقیق کمک میکند که این عوامل باعث میشود که درمان های قطعی تر و جراحی های دقیق تر انجام گیرد و درصد خطا را به صفر برساند.