نمونه برداری پاتولوژی

نمونه برداری پاتولوژی در این مرکز با توجه به امکانات تهیه ی نمونه های پاتولوژی با کمک دستگاه میکروتوم و همچنین نیروی تخصصی پاتولوژی امکان تهیه نمونه های پاتولوژی در موارد بیماریهای خاص سرطانی در سریع ترین زمان ممکن امکان پذیر می باشد.