نمونه برداری FNA و FNB

نمونه برداری FNA و FNB در این تست ها ضایعات مشاهده شده که هویت آن به صورت دقیق مشخص نمی باشد پزشک با انجام این تست نوع سلول ها را تعیین کرده که روند درمانی را دقیق و راحت خواهد کرد.