دوره واکسیناسیون و قرص ضد انگل در پت ها به چه صورت است؟

 

دوره واکسیناسیون و قرص ضد انگل در سگ ها و گربه ها، شما باید از 40 یا 50 روزگی به بعد مجاز به انجام واکسیناسیون چند گانه میباشید که با توجه به محیط زندگی و میزان آلودگی که وجود دارد میتواند سه تا چهار نوبت به فاصله 21 روز تکرار شود و در واکسن هاری به طور سالانه تکرار و الزاما باید سن حیوان شما بالای سه ماه باشد که بتوانید اولین واکسن هاری را انجام دهید، پس از تکمیل شدن دوره واکسیناسیون ، واکسن های چند گانه و هاری به طور سالیانه تکرار میشوند.

 

قرص های ضد انگل هم به طور روتین هر سه ماه یکبار تکرار میشوند اما در صورتی که حیوان در محیط آلوده قرار داشت یا غذای آلوده ای رو خورد میتوان از قرص ضد انگل استفاده کرد.

 

اما در پرندگان و پستانداران انجام دوره های واکسیناسیون و ضد انگل ها به چه صورت است؟

در پرندگان و جوندگان انجام واکسیناسیون و قرص های ضد انگل زیاد توصیه نمیشود و در صورت درگیری یا بیماری روند درمانی که پزشکشان مشخص میکند را باید پیش گرفت.